بازگشت

نتایج مربوط به ارزیابی‌های اخیرنام دامنهتاریخ ارزیابی
mnkssa.cloudsite.ir (95.211.219.102:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۳۱ - ۰۰:۳۰:۴۰
faryar.yaldaday.ir (94.183.164.25:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ - ۱۳:۰۹:۳۵
frafco.com (5.144.130.31:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ - ۱۲:۵۷:۱۱
zaerin8.com (104.31.77.222:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ - ۱۰:۵۴:۲۷
mostafavisaffron.com (88.198.141.68:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ - ۱۰:۵۳:۰۲
zaerin8.com (104.31.77.222:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ - ۱۰:۰۶:۴۶
faryar.yaldaday.ir (94.183.164.25:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ - ۰۹:۱۳:۰۷
mail.isa.ir (80.253.132.235:993)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۱۷:۲۷:۲۰
mail.isa.ir (80.253.132.235:143)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۱۶:۳۱:۲۰
mail.isa.ir (80.253.132.235:995)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۱۶:۲۷:۱۲
mail.isa.ir (80.253.132.235:993)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۱۶:۲۶:۲۲
78.157.60.15 (78.157.60.15:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۱۱:۴۴:۳۸
bib.ba24.ir (94.184.140.197:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۰۹:۵۸:۱۰
alefbalib.com (5.160.200.172:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۰۹:۱۱:۰۷
185.192.112.24 (185.192.112.24:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۹ - ۰۸:۴۹:۱۵
samen.ir (185.118.136.134:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ - ۲۰:۵۵:۰۸
ansarbank.com (77.237.70.151:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ - ۲۰:۱۶:۴۱
mail.isa.ir (80.253.132.235:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ - ۱۷:۳۱:۴۱
mail.isa.ir (80.253.132.235:25)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ - ۱۷:۲۸:۱۱
isa.ir (185.88.153.71:443)۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ - ۱۷:۰۹:۱۷