بازگشت

لیست Root CAهای ملی پشتیبانی شده


OrganizationCommon NameDetails
Governmental (MegaNaft Intermediate Certificate Authority)MegaNaft Governmental Intermediate Silver CA - G2
Non-Governmental (ParsSign Intermediate Certificate Authority)ParsSign Private Intermediate Silver CA - G2
Non-Governmental (ParsSign)ParsSign Private Intermediate Bronze CA -G2
Governmental (Iran Capital Market Governmental Certificate Authority)ICMGCA Governmental Intermediate Gold CA - G2
Governmental (MegaNaft Intermediate Certificate Authority)MegaNaft Governmental Intermediate Gold CA - G2
Islamic Republic of IRAN Root CA
Governmental (MegaNaft Intermediate Certificate Authority)MegaNaft Governmental Intermediate Bronze CA - G2
Governmental (Iran Capital Market Governmental Certificate Authority)ICMGCA Governmental Intermediate Silver CA - G2